DailyVerses.net

68 Bijbelteksten over Spreken

« Spreuken 18:21 »

NBV BGT NBG BB
X
RVR95
Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.La muerte y la vida están en poder de la lengua; el que la ama, comerá de sus frutos.
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre.
Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio; el que cierra sus labios es inteligente.
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.Abre tu boca en favor del mudo en el juicio de todos los desvalidos.
Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.En las muchas palabras no falta pecado; el que refrena sus labios es prudente.
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.El hombre se alegra con la respuesta de su boca; la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor.
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.El que anda con chismes revela el secreto; el de espíritu fiel lo guarda íntegro.
En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos; si te oye, has ganado a tu hermano.
De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.Las palabras del sabio están llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina.
Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día.
Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.¡Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos!

Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Vorige123Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android