DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

13 Bijbelteksten over de Trooster

« 2 Coríntios 1:3-4 »
Nederlands BijbelgenootschapAlmeida Revista e Corrigida
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus.
Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.
Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma.
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.Todavia, digo-vos a verdade: que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei.
Maar de Trooster, de ​heilige​ ​Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.Invoquei o Senhor na angústia; o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo.
En Ik zal de Vader ​bidden​ en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.Eu, eu sou aquele que vos consola; quem pois és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará em feno?
Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar ​waterbronnen​ des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida; e Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de ​Geest​ der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim.
Want gelijk het lijden van ​Christus​ overvloedig over ons komt, zo valt ons door ​Christus​ ook overvloedig vertroosting ten deel.Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo.
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.
Bijbeltekst van de dag
Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies