DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Trouw

«Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u… 2 Tessalonicenzen 3:3»
Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal.
De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin; elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande!
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas: attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera.
HEER, U bent mijn God. Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar.Eternel, tu es mon Dieu; je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps.
Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.Célébrez l’Eternel, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement!
Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.Sache donc que c'est l'Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements.
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ!
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser.Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal.
Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet, heel zijn schepping blijft Hij trouw.L’Eternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres.
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.
Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.Mais la bonté de l’Eternel dure d’éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique.
U, HEER, U weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.Toi, Eternel, tu ne me refuseras pas tes compassions; ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.
Hij waakt over de paden van het recht en beschut de weg van wie Hem trouw zijn.Il protège ainsi les sentiers de l’équité et il veille sur le chemin de ses fidèles.
U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt Hij hen.Vous qui aimez l’Eternel, ayez le mal en horreur! Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants.
Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.Car l’Eternel aime ce qui est droit, et il n’abandonne pas ses fidèles: ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée.
Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité!
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.Eternel, écoute ma prière, prête l’oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice!
Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.Il est plein d’orgueil, celui dont l’âme n’est pas droite, mais le juste vivra par sa foi.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.L’Eternel terminera ce qu’il a commencé pour moi. Eternel, ta bonté dure éternellement: n’abandonne pas les œuvres de tes mains!

Bijbeltekst van de dag

Wie heeft dat tot stand gebracht?
Wie roept de generaties vanaf het begin?
Ik, de HEER, Ik was de eerste
en ook bij de laatsten zal Ik zijn.

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, Ik was de eerste en ook bij de laatsten zal Ik zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...