DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

«U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U… Psalm 32:7»
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?Die Here is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is vir ons 'n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaU is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom; maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is 'n skild en pantser.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.Die Here sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.Want Ek verkwik die vermoeide siel en elke kwynende siel versadig Ek.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Die Naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie grootliks wankel nie.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Vertrou op die Here, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Sing tot eer van God, psalmsing tot eer van sy Naam, vul die pad op vir Hom wat deur die woestynvlaktes ry: Here is sy Naam; en jubel voor sy aangesig! 'n Vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word; verlos my, dan sal ek verlos word; want U is my lof.

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...