DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

«Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. 2 Tessalonicesi 3:3»
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido».
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.Buono è il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell'angoscia.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.L'accorto vede il pericolo e si nasconde, gli inesperti vanno avanti e la pagano.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.Chi cammina nell'integrità va sicuro, chi rende tortuose le sue vie sarà scoperto.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.Poiché ristorerò copiosamente l'anima stanca e sazierò ogni anima che languisce.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Torre fortissima è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al sicuro.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa: non potrò vacillare.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Confida nel Signore e fà il bene; abita la terra e vivi con fede.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.Il Signore sarà un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, spianate la strada a chi cavalca le nubi: «Signore» è il suo nome, gioite davanti a lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Guariscimi, Signore, e io sarò guarito, salvami e io sarò salvato, poiché tu sei il mio vanto.

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...