DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?Jahwe ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? Jahwe ist die Schutzburg meines Lebens: Vor wem sollte ich erschrecken?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe: "Du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg, du bist mein Gott, auf den ich vertraue."
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaBei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt.
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.In Frieden lege ich mich hin zum Schlaf - zwar bin ich allein, doch Jahwe lässt mich in Sicherheit sein.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.Jahwe ist gut, eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt die, die Schutz bei ihm suchen.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Wirf auf Jahwe deine Last und er wird dich erhalten. Niemals lässt er zu, dass der Gerechte fällt.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit; der Unerfahrene geht weiter und kommt zu Fall.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Mit seinen Schwingen behütet er dich, unter seinen Flügeln findest du Schutz. Seine Treue ist dir Schutzwehr und Schild.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Und sich durch nichts beirren lässt. Frieden, ja Frieden gibst du dem, der dir vertraut.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.Jahwe vollbringt es für mich. Jahwe, deine Gnade hört niemals auf. Lass nicht ab von den Werken deiner Hand!
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.Wer ehrlich ist, tritt sicher auf, doch wer krumme Wege geht, fängt zu schwitzen an.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Auf Jahwe zu vertrauen ist besser, als auf Menschen zu bauen.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.Ja, ich gebe dem Erschöpften zu trinken und dem Verhungernden zu essen.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Wie ein fester Turm ist der Name Jahwes, der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg, in der mir kaum etwas geschehen kann.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Vertrau auf Jahwe und tue das Gute, wohne im Land, sei ehrlich und treu!
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel! Der wird dann von euch fliehen.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.So wird Jahwe eine sichere Burg für Unterdrückte sein, eine Fluchtburg in Zeiten der Not.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.Und ich sichere euch zu: Nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Singt Gott zu, musiziert seinem Namen! Macht Bahn für den, der durch die Wüste fährt - sein Name ist Jahwe! Freut euch vor ihm! Vater der Waisen und Anwalt der Witwen ist Gott in seinem Heiligtum.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Heile mich, Jahwe, dann werde ich geheilt! Hilf du mir, dann ist mir wirklich geholfen! Du gibst mir Anlass, dich zu preisen.

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt, und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht!
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Willekeurige Bijbeltekst

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...