DailyVerses.net

53 Bijbelteksten over Vertrouwen (2/3)

« Psalm 37:5-6 »

NBV BGT NBG BB
X
KJV
Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.
Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.
En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.The Lord is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee.
Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me.
Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft.The steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his way.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.
Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.
Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden!I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living.
Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven.But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe.
Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end.
En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord: but his secret is with the righteous.

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.
Vorige123Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android