DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vrede

«Que l'Eternel te bénisse et te garde! Que l'Eternel fasse briller son… Nombres 6:24-26»
De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.Que l'Eternel te bénisse et te garde! Que l'Eternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce! Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la paix!
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage: moi, j'ai vaincu le monde.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive.
En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière! Que le Seigneur soit avec vous tous!
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.Je me couche et aussitôt je m’endors en paix, car c’est toi seul, Eternel, qui me donnes la sécurité dans ma demeure.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.A celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d’un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés!
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.La lenteur à la colère vaut mieux que l’héroïsme; mieux vaut être maître de soi que s’emparer de villes.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix.
Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté: sans elle, personne ne verra le Seigneur.
En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher.
Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie.
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.Arrêtez, et sachez que je suis Dieu! Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion: «Ton Dieu règne!»
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix.
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse, et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu’elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix: la justice.

De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede.L’Eternel donne de la force à son peuple, l’Eternel bénit son peuple en lui procurant la paix.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Willekeurige Bijbeltekst

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...