DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vrede

«Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het… Numeri 6:24-26»
Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen.’Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
Moge de Heer van de vrede u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!
Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.
Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.
Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“
Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.
Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Willekeurige Bijbeltekst

Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...