DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Vriendschap

« João 15:13 »
Nederlands BijbelgenootschapAlmeida Revista e Corrigida
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.Em todo o tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!Porque, se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também seu irmão.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het ​huis​ van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade; melhor é o vizinho perto do que o irmão longe.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.Deus faz que o solitário viva em família; liberta aqueles que estão presos em grilhões; mas os rebeldes habitam em terra seca.
Bijbeltekst van de dag
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies