DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Vriendschap

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos.
RVR95 | liefde offer
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia.
RVR95 | familie relaties
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos hay más unidos que un hermano.
RVR95 | familie
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.El que encubre la falta busca la amistad; el que la divulga, aparta al amigo.
RVR95 | vergeving
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía!
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.El hombre perverso promueve contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.El que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor del Omnipotente.
RVR95 | ontzag naaste
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.Y nosotros tenemos este mandamiento de él: «El que ama a Dios, ame también a su hermano.»
RVR95 | wet liefde
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
RVR95 | relaties kracht
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!Porque si caen, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del que está solo! Cuando caiga no habrá otro que lo levante.
RVR95 | relaties naaste
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.¡Adúlteros!, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
RVR95 | zonde God wereld
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo.
RVR95 | relaties werken
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.No os engañéis: «Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.»
RVR95 | kwaad goedheid
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het ​huis​ van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción: mejor es un vecino cerca que un hermano lejos.
RVR95 | familie naaste
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.Dios hace habitar en familia a los desamparados; saca a los cautivos a prosperidad; mas los rebeldes habitan en tierra árida.
Bijbeltekst van de dag
Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der ​rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...