DailyVerses.net

11 Bijbelteksten over Vrijgevigheid


NBV BGT NBG BB
X
RVR95
De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.El alma generosa será prosperada: el que sacie a otros será también saciado.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.Para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios.
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.El hombre de bien tiene misericordia y presta; gobierna sus asuntos con justicia.
Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia.
Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android