DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

96 Bijbelteksten over de Wet (3/4)

« 1 Johannes 3:11 »
Nieuwe BijbelvertalingEnglish Standard Version
Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.
Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the Law and the Prophets bear witness to it— the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction.
‘Pleeg geen ​moord, pleeg geen ​overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’“You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.”
Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.So he was there with the Lord forty days and forty nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.
Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven, wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.Whoever keeps the commandment keeps his life; he who despises his ways will die.
Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners; yet we know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, so we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.In the way of your testimonies I delight as much as in all riches.
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.I hasten and do not delay to keep your commandments.
Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest, wij zijn van uw geboden en regels afgeweken.We have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled, turning aside from your commandments and rules.
‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’“If you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and do that which is right in his eyes, and give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord, your healer.”
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.
In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten, daardoor houdt u mij in leven.I will never forget your precepts, for by them you have given me life.
Ook wij verlaten ons op u, HEER: wij gaan de paden van uw recht. Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit.In the path of your judgments, O Lord, we wait for you; your name and remembrance are the desire of our soul.
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing.
De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht​ voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.The law of the Lord is perfect, reviving the soul; the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.Whoever keeps his commandments abides in God, and God in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us.
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.
Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might.
Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen de jaren van je leven.Hear, my son, and accept my words, that the years of your life may be many.
Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love.
Moge de God van de ​vrede, die onze ​Heer​ ​Jezus, de machtige ​herder​ van de schapen, door het bloed van het eeuwig ​verbond​ uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door ​Jezus​ ​Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. ​Amen.Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.
Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.
Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.
Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de ​zonden​ die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven.But if a wicked person turns away from all his sins that he has committed and keeps all my statutes and does what is just and right, he shall surely live; he shall not die.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 82:3
Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...