DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

80 Bijbelteksten over Zegen (3/4)

« Johannes 20:29 »
Nederlands BijbelgenootschapLuther 2017
Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!
De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk ​zegenen​ met ​vrede.Der HERR wird seinem Volk Kraft geben; der HERR wird sein Volk segnen mit Frieden.
En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel.
De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten.Das Andenken des Gerechten bleibt im Segen; aber der Name der Frevler wird verwesen.
De God nu des vredes, die onze Here ​Jezus, de grote ​herder​ der schapen door het bloed van een eeuwig ​verbond​ heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door ​Jezus​ ​Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. ​Amen.Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!
Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern.
En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
Doe uw aanschijn lichten over uw knecht, verlos mij door uw goedertierenheid.Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; hilf mir durch deine Güte!
Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen.
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommen.
De ​genade​ des Heren ​Jezus​ ​Christus, en de ​liefde​ Gods, en de gemeenschap des ​heiligen​ Geestes zij met u allen.Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun.
Jezus​ zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of ​kinderen​ of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het ​evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, ​huizen​ en broeders en zusters en moeders en ​kinderen​ en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen – und in der kommenden Welt das ewige Leben.
Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, opdat uw levensjaren talrijk worden.Höre, mein Sohn, und nimm an meine Rede, so werden deine Jahre viel werden.
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen.
Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een ​schild​ voor wie onberispelijk wandelen.Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen.
En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden ​gebeden​ had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.Und der HERR wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat. Und der HERR gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte.
Welzalig hij, wiens ​overtreding​ ​vergeven, wiens ​zonde​ bedekt is.Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist!
En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist; darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht.
Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt.Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land soll seinen Ertrag geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen.
Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de Here ​Jezus​ ​Christus.Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus!
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen.
Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed! Gezegend hij, die komt in de naam des Heren; wij ​zegenen​ u uit het ​huis​ des Heren.O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! Wir segnen euch vom Haus des HERRN.
Bijbeltekst van de dag
En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies