DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

76 Bijbelteksten over Zegen (2/4)

Nieuwe BijbelvertalingReina-Valera 1995
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.
God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.Jehová, el Señor, es mi fortaleza; él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas.
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.Misericordia, paz y amor os sean multiplicados.
RVR95 | liefde vrede
Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
RVR95 | bidden ziel ziekte
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
RVR95 | huwelijk zoeken
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra.
RVR95 | God ontzag
Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.Ya que Jehová, tu Dios, te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio.
RVR95 | geld schulden
Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege.Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación.
Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.La muerte y la vida están en poder de la lengua; el que la ama, comerá de sus frutos.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.
RVR95 | eerlijkheid hart
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
RVR95 | genade Jezus
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.Ahora, pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová, tu Dios, sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?
RVR95 | wet ontzag dienen
U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.Para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios.
Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca.
Bij u, HEER, is redding, uw zegen rust op uw volk. selaLa salvación es de Jehová. ¡Sobre tu pueblo sea tu bendición! Selah
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación.
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia.
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.
RVR95 | God familie
De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.La memoria del justo es bendecida, mas el nombre de los malvados se pudrirá.
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’Jesús le dijo: —Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron y creyeron.
RVR95 | geloof Jezus
Bijbeltekst van de dag
Matteüs 6:3-4
Maar als je ​aalmoezen​ geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je ​aalmoes​ in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...