DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Zoeken

« Geremia 29:13 »

NBV BGT NBG BB
X
CEI
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.Il Signore sarà con voi, se voi sarete con lui; se lo ricercherete, si lascerà trovare da voi, ma se lo abbandonerete, vi abbandonerà.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto.
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.Poiché così dice il Signore alla casa d'Israele: Cercate me e vivrete!
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi: «Eccomi, eccomi» a gente che non invocava il mio nome.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come voi dite.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android