DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Zoeken


NBV BGT NBG BB
X
RVR95
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él; y si lo buscáis vosotros lo hallaréis; pero si lo dejáis, él también os dejará.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.¡Buscad a Jehová y su poder; buscad su rostro continuamente!
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.¡Dios, Dios mío eres tú! ¡De madrugada te buscaré! Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.¡Buscad a Jehová y su poder; buscad siempre su rostro!
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.¡Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano!
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.Pero así dice Jehová a la casa de Israel: «Buscadme y viviréis».
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan.
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.Yo me dejé buscar por aquellos que no preguntaban por mí y fui hallado por aquellos que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: “¡Aquí estoy, aquí estoy!”
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis; y así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Así será para ti el conocimiento de la sabiduría: si la hallas tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será frustrada.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android