DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Overcoming

«These things I have spoken unto you, that in me ye might… John 16:33»
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
For with God nothing shall be impossible.Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
But thou, O Lord, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us.Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.
And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour.Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
Save now, I beseech thee, O Lord: O Lord, I beseech thee, send now prosperity. Blessed be he that cometh in the name of the Lord: we have blessed you out of the house of the Lord.Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed! Gezegend hij, die komt in de naam des Heren; wij zegenen u uit het huis des Heren.

Bible verse of the day

By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies