DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Overcoming

«I have told you these things, so that in me you may… John 16:33»
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
For no word from God will ever fail.U Boha přece není nic nemožné.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!
No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje!
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us.Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.
You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.
Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne.Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu.
The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels.Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly.
Lord, save us! Lord, grant us success! Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you.Prosím, Hospodine, zachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám zdar! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu!
Rejoice greatly, Daughter Zion! Shout, Daughter Jerusalem! See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný; pokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku.

Bible verse of the day

So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

Random Bible Verse

Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies