DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie… 1. Korinťanom 13:4-5»
Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Wait for the Lord; be strong, and let your heart take courage; wait for the Lord!Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice; blessed are all those who wait for him.A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life.Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
But the one who endures to the end will be saved.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
The hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish.Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Bible verse of the day

But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies