DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
Wait for the Lord; be strong, and let your heart take courage; wait for the Lord!Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice; blessed are all those who wait for him.Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.
But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life.Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
But the one who endures to the end will be saved.Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
The hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish.De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Bible verse of the day

Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.

Random Bible Verse

For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies