DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt… Spreuken 14:29»
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
Wait for the Lord; be strong, and let your heart take courage; wait for the Lord!Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op.
O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.
Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice; blessed are all those who wait for him.En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life.En juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
But the one who endures to the end will be saved.Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
The hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish.Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.

Bible verse of the day

But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies