DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«He that is slow to wrath is of great understanding: but he… Proverbs 14:29»
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.
Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie.
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer.Verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love.Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra.
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.Die lankmoedige is beter as 'n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem.
Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.Swyg voor die Here en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie.
Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die Here!
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.
The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering.Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.
Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus.En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus.
For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.Want 'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig.
My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.In die môre, Here, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag.
And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die Here is 'n God van die gerig. Welgeluksalig almal wat op Hom wag!
The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in Hom sal glo tot die ewige lewe.
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering.
Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.
And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil.
The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.Die verwagting van die regverdiges is vreugde, maar die hoop van die goddelose vergaan.

Bible verse of the day

Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.

Random Bible Verse

A man's heart deviseth his way:
but the Lord directeth his steps.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies