DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«He that is slow to wrath is of great understanding: but he… Proverbs 14:29»
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.
Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.
Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Bible verse of the day

But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies