DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not… 1 Corinthians 13:4-5»
Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love.Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering.Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.
Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Bible verse of the day

Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies