DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
He who is slow to anger is better than the mighty, And he who rules his spirit than he who takes a city.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
Wait on the Lord; Be of good courage, And He shall strengthen your heart; Wait, I say, on the Lord!Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance.De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering.Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
For His anger is but for a moment, His favor is for life; Weeping may endure for a night, But joy comes in the morning.Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
My voice You shall hear in the morning, O Lord; In the morning I will direct it to You, And I will look up.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
Therefore the Lord will wait, that He may be gracious to you; And therefore He will be exalted, that He may have mercy on you. For the Lord is a God of justice; Blessed are all those who wait for Him.Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
The Lord is merciful and gracious, Slow to anger, and abounding in mercy.Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.
However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all longsuffering, as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life.Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
But he who endures to the end shall be saved.Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
The hope of the righteous will be gladness, But the expectation of the wicked will perish.De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet And a light to my path.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies