DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Peace

The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.
Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.
In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
May mercy, peace, and love be multiplied to you.Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Great peace have those who love your law; nothing can make them stumble.Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.
Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, “Your God reigns.”Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.
For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling.Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.

May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede.
Previous12Next

Bible verse of the day

By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.

Random Bible Verse

He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies