DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

35 Bible Verses about Peace

« Numeri 6:24-26 »
English Standard VersionNieuwe Bijbelvertaling
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.'Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'
I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
May mercy, peace, and love be multiplied to you.Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Great peace have those who love your law; nothing can make them stumble.Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.
NBV | law
It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling.Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
“Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!”'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'
NBV | God
How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, “Your God reigns.”Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!'
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.
Previous12Next
Bible verse of the day
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies