DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Peace

«The LORD bless thee, and keep thee: The LORD make his face… Numbers 6:24-26»
The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.Die Here sal jou seën en jou behoed; die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is; hy moet vrede soek en dit najaag.
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.En mag Hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse! Mag die Here met julle almal wees!
I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon.
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.
Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.
Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word!
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.Die lankmoedige is beter as 'n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.
Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie.
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.En ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.
Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.Laat staan en weet dat Ek God is; Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.
For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede.
How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!HOE lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!
It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.Dit is 'n eer vir 'n man om van twis weg te bly, maar elke sot breek los.
Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.

The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace.Die Here sal sy volk sterkte gee, die Here sal sy volk seën met vrede.
Previous12Next

Bible verse of the day

For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

Random Bible Verse

For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies