DailyVerses.net

38 Bible Verses about Peace (2/2)

« Romans 5:1 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.
The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace.De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede.
Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.
My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde.
Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
For the mountains shall depart, and the hills be removed; but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord that hath mercy on thee.Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.
Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.
And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies