DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

34 Bible Verses about Peace

New Internation VersionKatolícky preklad
“The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.”»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
For, Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Mercy, peace and love be yours in abundance.Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
KAT | law
The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!”Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“
It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)
He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.”Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
KAT | God
Bible verse of the day
1 Corinthians 15:3-4
For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...