DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Peace

«The LORD bless you and keep you; the LORD make his face… Numbers 6:24-26»
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.’
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Mercy, peace and love be yours in abundance.Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.”Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!”Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’
The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

The Lord gives strength to his people; the Lord blesses his people with peace.De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
Previous12Next

Bible verse of the day

For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.

Random Bible Verse

But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies