DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Peace

«Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het… Numeri 6:24-26»
The Lord bless you and keep you; The Lord make His face shine upon you, And be gracious to you; The Lord lift up His countenance upon you, And give you peace.Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you will have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world.Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
For “He who would love life And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good; Let him seek peace and pursue it.”Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.’
Now may the Lord of peace Himself give you peace always in every way. The Lord be with you all.Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
I will both lie down in peace, and sleep; For You alone, O Lord, make me dwell in safety.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You.De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Mercy, peace, and love be multiplied to you.Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
He who is slow to anger is better than the mighty, And he who rules his spirit than he who takes a city.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord.Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
Great peace have those who love Your law, And nothing causes them to stumble.Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.
The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
How beautiful upon the mountains Are the feet of him who brings good news, Who proclaims peace, Who brings glad tidings of good things, Who proclaims salvation, Who says to Zion, “Your God reigns!”Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’
For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
It is honorable for a man to stop striving, Since any fool can start a quarrel.Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

The Lord will give strength to His people; The Lord will bless His people with peace.De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
Previous12Next

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies