DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Persecution

«Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš 5:10»
Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
If the world hates you, know that it has hated me before it hated you.Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil, on account of the Son of Man!Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you.Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
Jesus said, “Truly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands, for my sake and for the gospel, who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life.”Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“
My times are in your hand; rescue me from the hand of my enemies and from my persecutors!„V tvojich rukách je môj osud.“ Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.
Bless those who persecute you; bless and do not curse them.Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!
Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
And I fell to the ground and heard a voice saying to me, ‘Saul, Saul, why are you persecuting me?’Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?«
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.

Bible verse of the day

Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?

Random Bible Verse

And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies