DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Persecution

«Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is… Matthew 5:10»
Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vždyť má síla je v mé slabosti!
If the world hates you, keep in mind that it hated me first.Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.Blaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”Ježíš odpověděl: „Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život.“
My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.Můj osud v ruce máš, vysvoboď mě z ruky nepřátel, kteří mě stíhají!
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují – nezlořečte, ale dobrořečte.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.
I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?‘
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies