DailyVerses.net

14 Bible Verses about Persecution

« Matthew 5:10 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
If the world hates you, keep in mind that it hated me first.Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!
My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.V tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.
I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?«

Read more

Comments
Bible verse of the day
Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies