DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Persecution

«Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is… Matthew 5:10»
Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
If the world hates you, keep in mind that it hated me first.Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“
My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.„V tvojich rukách je môj osud.“ Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?«
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.

Bible verse of the day

But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies