DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

17 Bible Verses about Planning

Commit your work to the Lord, and your plans will be established.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul.Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
For everything there is a season, and a time for every matter under heaven.Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants the prophets.Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God.Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
Do not envy a man of violence and do not choose any of his ways, for the devious person is an abomination to the Lord, but the upright are in his confidence.Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
Bible verse of the day
Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.
Accept This website uses cookies