DailyVerses.net

17 Bible Verses about Planning

« Príslovia 16:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Commit your works to the Lord, And your thoughts will be established.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, For in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, For I lift up my soul to You.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
For as the heavens are higher than the earth, So are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Surely the Lord God does nothing, Unless He reveals His secret to His servants the prophets.Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.
But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God.Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Do not envy the oppressor, And choose none of his ways; For the perverse person is an abomination to the Lord, But His secret counsel is with the upright.Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.

Read more

Comments
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies