DailyVerses.net

18 Bible Verses about Poverty

« Príslovia 14:23 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
In all labor there is profit, But idle chatter leads only to poverty.Pri každej tvrdej práci býva zisk, no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.
Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
Open your mouth, judge righteously, And plead the cause of the poor and needy.Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!
I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.
And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
The Spirit of the Lord God is upon Me, Because the Lord has anointed Me To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are bound.Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
The rich rules over the poor, And the borrower is servant to the lender.Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.
Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
Defend the poor and fatherless; Do justice to the afflicted and needy.Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.
As sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.Akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
The Spirit of the Lord is upon Me, Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives And recovery of sight to the blind, To set at liberty those who are oppressed.Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu.
This poor man cried out, and the Lord heard him, And saved him out of all his troubles.Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.
The Lord makes poor and makes rich; He brings low and lifts up.Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.
The ransom of a man’s life is his riches, But the poor does not hear rebuke.Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve, bedár však nepočúva vyhrážky.
Because I delivered the poor who cried out, The fatherless and the one who had no helper. The blessing of a perishing man came upon me, And I caused the widow’s heart to sing for joy.Bo keď bedár volal, iste som ho zachránil, aj osirelých, bezpomocných tiež. Ku mne sa nieslo požehnanie úbohých a radosť lial som vdove do srdca.

Read more

Comments
Bible verse of the day
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies