DailyVerses.net

18 Bible Verses about Poverty


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
In all labor there is profit, But idle chatter leads only to poverty.In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.
Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.
I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek.
Open your mouth, judge righteously, And plead the cause of the poor and needy.Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.
The Spirit of the Lord God is upon Me, Because the Lord has anointed Me To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are bound.De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.
The rich rules over the poor, And the borrower is servant to the lender.De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.
Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.
Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
This poor man cried out, and the Lord heard him, And saved him out of all his troubles.Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
Defend the poor and fatherless; Do justice to the afflicted and needy.Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.
As sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.Als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
The Spirit of the Lord is upon Me, Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives And recovery of sight to the blind, To set at liberty those who are oppressed.De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid.
The Lord makes poor and makes rich; He brings low and lifts up.De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
The ransom of a man’s life is his riches, But the poor does not hear rebuke.Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom, maar de arme krijgt geen bedreiging te horen.
Because I delivered the poor who cried out, The fatherless and the one who had no helper. The blessing of a perishing man came upon me, And I caused the widow’s heart to sing for joy.Want ik redde de ellendige die om hulp riep, de wees en hem die geen helper had; de zegenwens van wie dreigde onder te gaan, kwam op mij, en het hart der weduwe deed ik jubelen.

Read more

Comments
Bible verse of the day
I am the Lord your God: Walk in My statutes, keep My judgments, and do them; hallow My Sabbaths, and they will be a sign between Me and you, that you may know that I am the Lord your God.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies