DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

28 Bible Verses about Praise

« Izaiáš 25:1 »
English Standard VersionKatolícky preklad
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord!Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.
For you formed my inward parts; you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works; my soul knows it very well.Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name!Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
I will give thanks to the Lord with my whole heart; I will recount all of your wonderful deeds.Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and all that is in them, saying, “To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever!”A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
The Lord is my strength and my shield; in him my heart trusts, and I am helped; my heart exults, and with my song I give thanks to him.Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.
Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live; in your name I will lift up my hands.Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
In God, whose word I praise, in God I trust; I shall not be afraid. What can flesh do to me?Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?
Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
I will bless the Lord at all times; his praise shall continually be in my mouth.Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.
For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“
I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.
And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.
From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.
And you will say in that day: “Give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples, proclaim that his name is exalted.”A poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.“
I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped. And he said, “Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away; blessed be the name of the Lord.”Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal: „Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!“
Previous12Next
Bible verse of the day
Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies