DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Praise

«LORD, you are my God; I will exalt you and praise your… Isaiah 25:1»
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.
Praise the Lord, my soul; all my inmost being, praise his holy name.Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
The Lord is my strength and my shield; my heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him.Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.
Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands.Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
I will give thanks to you, Lord, with all my heart; I will tell of all your wonderful deeds.Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
For you created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips.Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.
Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them, saying: “To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power, for ever and ever!”A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts.Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.’Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“
I will exalt you, my God the King; I will praise your name for ever and ever.Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a naveky.
In that day you will say: “Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted.”A poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.“
In God, whose word I praise— in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.
Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.
I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.
I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.

At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said: “Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised.”Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal: „Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!“
Previous12Next

Bible verse of the day

For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.

Random Bible Verse

Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies