DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Prayer

«Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat… 1 Tessalonicenzen 5:16-18»
Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving.Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.
Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen.
Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
For where two or three are gathered in my name, there am I among them.Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.
Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.
In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.
But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.
Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen.
You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you.Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.
The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.Toen mijn mond Hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong.
All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus, and his brothers.Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son.En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.
But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask.U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.

And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.Alles waar jullie in gebed om vragen zul je ontvangen, als je maar gelooft.
Previous123Next

Bible verse of the day

I will sing to the Lord as long as I live;
I will sing praise to my God while I have being.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

He heals the brokenhearted
and binds up their wounds.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

I will sing to the Lord as long as I live; I will sing praise to my God while I have being.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies