DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Prayer

«Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is… 1 Thessalonians 5:16-18»
Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.
Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.
Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.
Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.
Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali.
For where two or three gather in my name, there am I with them.Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.
Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.
In my distress I called to the Lord; I cried to my God for help. From his temple he heard my voice; my cry came before him, into his ears.Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem – on ve svém chrámu slyšel mé volání, až k jeho uším dolehl můj křik.
But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.
But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.
You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you.Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu.
The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray.Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám.
I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem.
They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci.
And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.
But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.
You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God.Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte.

If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte.
Previous123Next

Bible verse of the day

Jesus replied, “Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin.”

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

A cheerful heart is good medicine,
but a crushed spirit dries up the bones.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus replied, “Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies