DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Prayer

«Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is… 1 Thessalonians 5:16-18»
Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen.
Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
For where two or three gather in my name, there am I with them.Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.
Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.
In my distress I called to the Lord; I cried to my God for help. From his temple he heard my voice; my cry came before him, into his ears.In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.
But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen.
You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you.Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.
The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray.Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.Toen mijn mond Hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong.
They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.
But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God.U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.

If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.Alles waar jullie in gebed om vragen zul je ontvangen, als je maar gelooft.
Previous123Next

Bible verse of the day

So that, just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

So that, just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies