DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Prayer

«Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo… 1. Solúnčanom 5:16-18»
Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving.V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!
Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.
Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.
But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
In my distress I called upon the Lord, And cried out to my God; He heard my voice from His temple, And my cry came before Him, even to His ears.V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly.Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him.A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.
You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
And whatever you ask in My name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son.A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.
These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
I cried to Him with my mouth, And He was extolled with my tongue.Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.
But I say to you who hear: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you.Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war. Yet you do not have because you do not ask.Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.

And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.
Previous123Next

Bible verse of the day

Therefore if they say to you, ‘Look, He is in the desert!’ do not go out; or ‘Look, He is in the inner rooms!’ do not believe it. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be.

Random Bible Verse

But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore if they say to you, ‘Look, He is in the desert!’ do not go out; or ‘Look, He is in the inner rooms!’ do not believe it. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies