DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Prayer

Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving.Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.
Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.
Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.
Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.
Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.
And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.
For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
In my distress I called upon the Lord, And cried out to my God; He heard my voice from His temple, And my cry came before Him, even to His ears.Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.
But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly.Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him.En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.
But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.
But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.
And whatever you ask in My name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son.En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.
These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
But I say to you who hear: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you.Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.
I cried to Him with my mouth, And He was extolled with my tongue.Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.
You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war. Yet you do not have because you do not ask.Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.

And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.
Previous123Next

Bible verse of the day

Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies