DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

«Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Efezanom 6:11»
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord and their vindication from me, declares the Lord.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
Preserve me, O God, for in you I take refuge.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
I can do all things through him who strengthens me.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
For who is God, but the Lord? And who is a rock, except our God?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?
Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than twelve legions of angels?Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
The Lord redeems the life of his servants; none of those who take refuge in him will be condemned.Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
Previous12Next

Bible verse of the day

Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies