DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

39 Bible Verses about Protection

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord and their vindication from me, declares the Lord.Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Preserve me, O God, for in you I take refuge.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
I can do all things through him who strengthens me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
For who is God, but the Lord? And who is a rock, except our God?Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?
Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
The Lord redeems the life of his servants; none of those who take refuge in him will be condemned.De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
Previous12Next
Bible verse of the day
As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies