DailyVerses.net

41 Bible Verses about Protection

« Efezanom 6:11 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
God is our refuge and strength, A very present help in trouble.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
Preserve me, O God, for in You I put my trust.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
I can do all things through Christ who strengthens me.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
The Lord redeems the soul of His servants, And none of those who trust in Him shall be condemned.Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.
For who is God, except the Lord? And who is a rock, except our God?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?

Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will provide Me with more than twelve legions of angels?Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
I will bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies